Անհրաժեշտ է հետևել

Ինտերնետի վտանգներ ուղղված երեխաներին

Ձերառցանցանվտանգությանապահովումընմանէսեփականտանանվտանգությանապահովմանխնդրին:Ձերսեփականությունըավազակներիցպահպանելուհամարդուքփակեքպահումլուսամուտներըևկողպում՝դռները:Ձերհամակարգչումպարունակվողտեղեկատվությունընույնպեսանձնականսեփականությունէ,ևկարողենլինելվատմտադրություններովմարդիկ,ովքերամենճանապարհովկփորձենտիրանալայդտեղեկատվությանըկամվնասելայն:

Համակարգչայինառցանցոլորտումոտնձգություններըձերսեփականությանհանդեպիրագործվումենայսպեսկոչվածվնասակարծրագրերիմիջոցով:Վնասակարծրագրերըբոլորայնծրագրերնեն,որոնքառանցօգտագործողիիմացությանթափանցումկամվնասումենհամակարգչայինհամակարգերը:

Վտանգներ ուղղված երեխաներին

      Ֆայլերի փոխանակման վտանգներ

      Ներխուժում անձնական կյանք

      Անհանգստացնող բովանդակություն

 

Անձնական ապահովությանը

      Անցանկալի նամակներ

      Ինտերնետային խաբեբայություններ

      Խորամանկություններ

      Անձնական ինֆորմացիայի գողություն

 

Համակարգչի ապահովությանը

      Վիրուսներ

      Տրոյական ձիեր

      Լրտեսներ

 

Ֆայլերի փոխանակման վտանգներ

 

Երաժշտության, տեսանյութերի և այլ ֆայլերի ինտերենետի միջոցով փոխանակումը անծանոթներին, կարող են լինել անօրինական և հնարավորություն տան մուտք գործել ձեր համակարգիչ և փոխանցել վիրուսներ:

 

 

 Կիբեր հարձակումենր

 

Թե երեխաները, թե մեծահասակները կարող են օգտագործել ինտերնետը անհանգստացնելու կամ վախեցնելու համար այլ մարդկանց:

 

 

 

Ներխուժում անձնական կյանք

Երբ երեխան լրացնում է ինտերնետային հարցաթերթիկներ, կարող է փոխանցելտեղեկատվություն իր կամ իր ընտանիքի մասին, որն անցանկալի է փոխանցելանծանոթների կամ ինտերնետային ծանոթներին:

 

 Անհանգստացնողբովանդակություն

Եթեերեխանօգտվումէինտերնետիցառանցվերահսկողության,ապակարողէհանդիպելանցանկալինկարների, տեսանյութերիկամտեղեկատվության:


Яндекс.Метрика
Сайт создан на Setup.ru Создать сайт бесплатно