Թեստ հասարակագիտություն առարկայից 11-րդ դասարան թիվ 1 / հեղինակ՝ Կարեն Մովսիսյան

  Թեստ հասարակագիտություն առարկայից 11-րդ դասարան թիվ 1 / հեղինակ՝ Կարեն Մովսիսյան     

  1. Այն ընդհանուր և համապարտադիր նորմերի ամբողջություն է:
   Սովորույթ:
   Իրավունք:
   Բարոյականություն:
   Բարոյական նորմեր:
  2. Իրավունքի նորմը պետության սահմանած և երաշխավորած համապարտադիր, պաշտոնական ձևերում ամրագրված ու հրապարակված վարքագծի որոշակի կանոն է,
   որը կոչված է կարգավորելու հասարակական հարաբերությունները՝ պահպանելով դրանց մասնակիցների իրավունքները և պարտականությունները:
   որը կոչված է վերահսկել հասարակական հարաբերությունները՝ պահպանելով դրանց մասնակիցների իրավունքները և պարտականությունները:
   որը կոչված է կարգավորելու հասարակական հարաբերությունները՝ սահմանելով դրանց մասնակիցների իրավունքները և պարտականությունները:
   որը կոչված է սովորեցնել հասարակական հարաբերությունների մասին գիտելիքները՝ պարտադրելով դրանց մասնակիցների իրավունքները և պարտականությունները:
  3. Նշվածներից ո՞րն է իրավունքի նորմի տարրերից:
   Ակցեպտ:
   Դիսպոզիցիա:
   Արբիտրաժ:
   Անեքսիա
  4. Պարտադրող նորմերը սահմանում են
   պահանջվող վարքագիծ:
   չափավոր վարքագիծ:
   հիմնավոր վարքագիծ:
   անորոշ վարքագիծ:
  5. Իրավունքի համակարգը հասարակական հարաբերությունների բնույթով պայմանավորված իրավունքի
   արտաքին կառուցվածքն է:
   ներքին կառուցվածքն է:
   բաղադրատարրն է:
   ներքին տարրերից մեկն է:
  6. Կիրառվում է գույքային, ընտանեկան և նման հարաբերություններ կարգավորելիս: Այս մեթոդը հարաբերության կողմերին հնարավորություն է ընձեռում օրենքի շրջանակներում որոշել իրենց վարքագիծը միմյանց նկատմամբ:
   Հարմարվողական կամ կրավորական մեթոդ:
   Հրամայողական կամ իմպերատիվ մեթոդ:
   Ինքնավարության կամ ավտոնոմիայի մեթոդ:
   Պարզաբանման կամ բացատրության մեթոդ:
  7. Այդ նորմերը սահմանում են իրավական վեճերի լուծման, իրավախախտումների (հանցագործությունների) քննության և դատավարության կարգը,այսինքն՝ կարգավորում են զուտ ընթացակարգային կամ կազմակերպական հարցերը:
   Մասնավոր նորմեր:
   Հանրային նորմեր:
   Նյութական նորմեր:
   Վարույթային նորմեր:
  8. Իրավունքի ամենահին ձևը
   սովորույթային իրավունքն է:
   դատական նախադեպն է:
   ընտանեկան իրավունքն է:
   խմբային իրավունքն է:
  9. <<Կանոն>> բառը հունարեն է, որը նշանակում է
   ճշմարիտ խոսք, ուղիղ փայտ, հրաման:
   եղեգի ցողուն, ուղիղ փայտ, սահմանագիծ:
   եղեգի ցողուն, հրաման, անկյունագիծ:
   սահմանագիծ, հրաման, ճկուն փայտ:
  10. 1184 թվականին ի հատ է գալիս միջնադարյան հայ իրավունքի հիմնական աղբյուրներից մեկը:
   Մ. Գոշի Դատաստանագիրքը:
   Մովսիսական օրենքները:
   Աստրախանի հայերի դատաստանագիրքը:
   Լեհահայոց դատաստանագիրքը:
  11. Նշվածներից ո՞րն է իրավունքի ներպետական աղբյուրների տեսակներից:
   Սանկցիա:
   Ենթաօրենսդրական ակտեր:
   Սովորույթ:
   Համաձայնագիր:
  12. Իրավաբանական գործով դատական որոշում, որին պետությունը տալիս է համապարտադիր նշանակություն:
   Ենդաօրենսդրական ակտ:
   Իրավական սովորույթ:
   Դատական նախադեպ:
   Նորմատիվ իրավական ակտ:
  13. Հայաստանի ժողովուրդը հանրաքվեի միջոցով ընդունեց ՀՀ Սահմանադրությունը: Ե՞րբ:
   1995 թվականի հուլիսի 5-ին
   1993 թվականի հունիսի 8-ին
   1991 թվականի օգոստոսի 9-ին
   1996 թվականի մարտի 22-ին
  14. Ընտրե՛ք ճիշտ հերթականությունը:
   Օրենսդրական նախաձեռնության փուլ,ընդունված օրենքի՝ ՀՀ նախագահի կոզմից ստորագրման և հրապարակման փուլ: օրինագծի քննարկման և ընդունման փուլ,
   Ընդունված օրենքի՝ ՀՀ նախագահի կոզմից ստորագրման և հրապարակման փուլ:օրինագծի քննարկման և ընդունման փուլ,օրենսդրական նախաձեռնության փուլ,
   Օրինագծի քննարկման և ընդունման փուլ,օրենսդրական նախաձեռնության փուլ, ընդունված օրենքի՝ ՀՀ նախագահի կոզմից ստորագրման և հրապարակման փուլ:
   Օրենսդրական նախաձեռնության փուլ, օրինագծի քննարկման և ընդունման փուլ, ընդունված օրենքի՝ ՀՀ նախագահի կոզմից ստորագրման և հրապարակման փուլ:
  15. Վարքագիծ, որը համապատասխանում է իրավունքի նորմերով սահմանված իրավական պատվիրաններին, կարգադրագրերին:
   Համաչափ վարքագիծ:
   Իրավաչափ վարքագիծ:
   Չափավոր վարքագիծ:
   Ցանկալի վարքագիծ:
  16. Իրավագործունակ անձի մեղավոր վարքագիծ, որը հակասում է իրավունքին, վնաս է պատճառում հասարակությանը, պետությանը, անհատին և հագեցնում է իրավական պատասխանատվության:
   Դավադրություն:
   Իրավախախտում:
   Մեղքի զգացողություն:
   Երդմնազանցություն:
  17. Մեղքի ձև, երբ իրավախախտում կատարած անձը նախատեսում և ցանկանում է հանրորեն վտանգավոր հետևանքի առաջացումը:
   Հարկադիր իրավախախտում:
   Անզգուշություն:
   Պատահականություն:
   Դիտավորություն:
  18. Իրավական պատասխանատվությունը հատուցում է իրավախախտման համար, որի անբարենպաստ հետևանքը կարող է լինել՝
   հոգեբանական:
   ողբերգական:
   կամային:
   անհամամասնական:
  19. Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման համար պատասխանատվության ո՞ր տեսակն է գործում:
   Քրեական պատասխանատվություն:
   Վարչական պատասխանատվություն:
   Կարգապահական պատասխանատվություն:
   Քաղաքացիական պատասխանատվություն:
  20. Պատասխանատվության ո՞ր տեսակի նպատակն է վերականգնել խախտված գույքային իրավունքը, լրիվ հատուցել իրավախախտմամբ պատճառված գույքային վնասը:
   Քրեական պատասխանատվություն:
   Կարգապահական պատասխանատվություն:
   Քաղաքացիական պատասխանատվություն:
   Վարչական պատասխանատվություն:

      
  Яндекс.Метрика