Թեստ հասարակագիտություն առարկայից 11-րդ դասարան թիվ 1 / հեղինակ՝ Կարեն Մովսիսյան

Թեստ հասարակագիտություն առարկայից 11-րդ դասարան թիվ 1 / հեղինակ՝ Կարեն Մովսիսյան   

 1. Այն ընդհանուր և համապարտադիր նորմերի ամբողջություն է:
  Սովորույթ:
  Իրավունք:
  Բարոյականություն:
  Բարոյական նորմեր:
 2. Իրավունքի նորմը պետության սահմանած և երաշխավորած համապարտադիր, պաշտոնական ձևերում ամրագրված ու հրապարակված վարքագծի որոշակի կանոն է,
  որը կոչված է կարգավորելու հասարակական հարաբերությունները՝ պահպանելով դրանց մասնակիցների իրավունքները և պարտականությունները:
  որը կոչված է վերահսկել հասարակական հարաբերությունները՝ պահպանելով դրանց մասնակիցների իրավունքները և պարտականությունները:
  որը կոչված է կարգավորելու հասարակական հարաբերությունները՝ սահմանելով դրանց մասնակիցների իրավունքները և պարտականությունները:
  որը կոչված է սովորեցնել հասարակական հարաբերությունների մասին գիտելիքները՝ պարտադրելով դրանց մասնակիցների իրավունքները և պարտականությունները:
 3. Նշվածներից ո՞րն է իրավունքի նորմի տարրերից:
  Ակցեպտ:
  Դիսպոզիցիա:
  Արբիտրաժ:
  Անեքսիա
 4. Պարտադրող նորմերը սահմանում են
  պահանջվող վարքագիծ:
  չափավոր վարքագիծ:
  հիմնավոր վարքագիծ:
  անորոշ վարքագիծ:
 5. Իրավունքի համակարգը հասարակական հարաբերությունների բնույթով պայմանավորված իրավունքի
  արտաքին կառուցվածքն է:
  ներքին կառուցվածքն է:
  բաղադրատարրն է:
  ներքին տարրերից մեկն է:
 6. Կիրառվում է գույքային, ընտանեկան և նման հարաբերություններ կարգավորելիս: Այս մեթոդը հարաբերության կողմերին հնարավորություն է ընձեռում օրենքի շրջանակներում որոշել իրենց վարքագիծը միմյանց նկատմամբ:
  Հարմարվողական կամ կրավորական մեթոդ:
  Հրամայողական կամ իմպերատիվ մեթոդ:
  Ինքնավարության կամ ավտոնոմիայի մեթոդ:
  Պարզաբանման կամ բացատրության մեթոդ:
 7. Այդ նորմերը սահմանում են իրավական վեճերի լուծման, իրավախախտումների (հանցագործությունների) քննության և դատավարության կարգը,այսինքն՝ կարգավորում են զուտ ընթացակարգային կամ կազմակերպական հարցերը:
  Մասնավոր նորմեր:
  Հանրային նորմեր:
  Նյութական նորմեր:
  Վարույթային նորմեր:
 8. Իրավունքի ամենահին ձևը
  սովորույթային իրավունքն է:
  դատական նախադեպն է:
  ընտանեկան իրավունքն է:
  խմբային իրավունքն է:
 9. <<Կանոն>> բառը հունարեն է, որը նշանակում է
  ճշմարիտ խոսք, ուղիղ փայտ, հրաման:
  եղեգի ցողուն, ուղիղ փայտ, սահմանագիծ:
  եղեգի ցողուն, հրաման, անկյունագիծ:
  սահմանագիծ, հրաման, ճկուն փայտ:
 10. 1184 թվականին ի հատ է գալիս միջնադարյան հայ իրավունքի հիմնական աղբյուրներից մեկը:
  Մ. Գոշի Դատաստանագիրքը:
  Մովսիսական օրենքները:
  Աստրախանի հայերի դատաստանագիրքը:
  Լեհահայոց դատաստանագիրքը:
 11. Նշվածներից ո՞րն է իրավունքի ներպետական աղբյուրների տեսակներից:
  Սանկցիա:
  Ենթաօրենսդրական ակտեր:
  Սովորույթ:
  Համաձայնագիր:
 12. Իրավաբանական գործով դատական որոշում, որին պետությունը տալիս է համապարտադիր նշանակություն:
  Ենդաօրենսդրական ակտ:
  Իրավական սովորույթ:
  Դատական նախադեպ:
  Նորմատիվ իրավական ակտ:
 13. Հայաստանի ժողովուրդը հանրաքվեի միջոցով ընդունեց ՀՀ Սահմանադրությունը: Ե՞րբ:
  1995 թվականի հուլիսի 5-ին
  1993 թվականի հունիսի 8-ին
  1991 թվականի օգոստոսի 9-ին
  1996 թվականի մարտի 22-ին
 14. Ընտրե՛ք ճիշտ հերթականությունը:
  Օրենսդրական նախաձեռնության փուլ,ընդունված օրենքի՝ ՀՀ նախագահի կոզմից ստորագրման և հրապարակման փուլ: օրինագծի քննարկման և ընդունման փուլ,
  Ընդունված օրենքի՝ ՀՀ նախագահի կոզմից ստորագրման և հրապարակման փուլ:օրինագծի քննարկման և ընդունման փուլ,օրենսդրական նախաձեռնության փուլ,
  Օրինագծի քննարկման և ընդունման փուլ,օրենսդրական նախաձեռնության փուլ, ընդունված օրենքի՝ ՀՀ նախագահի կոզմից ստորագրման և հրապարակման փուլ:
  Օրենսդրական նախաձեռնության փուլ, օրինագծի քննարկման և ընդունման փուլ, ընդունված օրենքի՝ ՀՀ նախագահի կոզմից ստորագրման և հրապարակման փուլ:
 15. Վարքագիծ, որը համապատասխանում է իրավունքի նորմերով սահմանված իրավական պատվիրաններին, կարգադրագրերին:
  Համաչափ վարքագիծ:
  Իրավաչափ վարքագիծ:
  Չափավոր վարքագիծ:
  Ցանկալի վարքագիծ:
 16. Իրավագործունակ անձի մեղավոր վարքագիծ, որը հակասում է իրավունքին, վնաս է պատճառում հասարակությանը, պետությանը, անհատին և հագեցնում է իրավական պատասխանատվության:
  Դավադրություն:
  Իրավախախտում:
  Մեղքի զգացողություն:
  Երդմնազանցություն:
 17. Մեղքի ձև, երբ իրավախախտում կատարած անձը նախատեսում և ցանկանում է հանրորեն վտանգավոր հետևանքի առաջացումը:
  Հարկադիր իրավախախտում:
  Անզգուշություն:
  Պատահականություն:
  Դիտավորություն:
 18. Իրավական պատասխանատվությունը հատուցում է իրավախախտման համար, որի անբարենպաստ հետևանքը կարող է լինել՝
  հոգեբանական:
  ողբերգական:
  կամային:
  անհամամասնական:
 19. Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման համար պատասխանատվության ո՞ր տեսակն է գործում:
  Քրեական պատասխանատվություն:
  Վարչական պատասխանատվություն:
  Կարգապահական պատասխանատվություն:
  Քաղաքացիական պատասխանատվություն:
 20. Պատասխանատվության ո՞ր տեսակի նպատակն է վերականգնել խախտված գույքային իրավունքը, լրիվ հատուցել իրավախախտմամբ պատճառված գույքային վնասը:
  Քրեական պատասխանատվություն:
  Կարգապահական պատասխանատվություն:
  Քաղաքացիական պատասխանատվություն:
  Վարչական պատասխանատվություն:

    

Яндекс.Метрика
Сайт создан на Setup.ru Создать сайт бесплатно