ԱբրահամԼինքոլնինամակըիրորդու ուսուցչին

linkolnԵսհասկանումեմ, որնապետքէիմանա, որոչբոլորմարդիկենարդար, ոչբոլորնենանկեղծ: Բայցսովորեցրեքնրան, որեթեկասրիկա, կանաևհերոս, եթեկաեսասերքաղաքականգործիչ, կանաևնվիրյալառաջնորդ:

Սովորեցրեքնրանայն, որեթեկաթշնամի, ապակգտնվիևընկեր: Սասովորեցնելուհամարերկարժամանակկպահանջվի,  եսգիտեմ, բայցեթեկարողեք, նրանսովորեցրեք, որվաստակածմեկդոլարնավելիարժեքավորէ, քանգտածհինգդոլարը:

Սովորեցրեքնրանխաղալ, ինչպեսնաև՝վայելելհաղթանակները: Եթեկարողեք՝  նրանհեռուպահեքնախանձից, սովորեցրեքմեղմծիծաղելուգաղտնիքը:  Թույլտվեք, որպեսզինաշուտհասկանա, որզոռբաններինհաճոյանալըամենահեշտբաննէ:

Եթեկարողեք՝սովորեցրեքնրանհետաքրքրվելգրքերովԵվտվեքնրաննաևազատժամանակ, որպեսզինակարողանախորհելհավերժականգաղտնիքների՝երկնքումճախրողթռչունների, արևիշողերումերևացողմեղուներիևբլուրիկանաչստորոտիծաղիկներիմասին:

Երբնադպրոցումլինի, նրաննաևսովորեցրեք, որշատավելիպատվաբերէհամբերատարտանելանհաջողությունը, քանխաբելՍովորեցրեքնրանվստահելսեփականգաղափարներին, եթեանգամկողքիններնասեն, որսխալվումէ

Սովորեցրեքնրանմեղմլինելմեղմմարդկանցհետ  ևլինելդաժան՝դաժաններիհետ: Փորձեքիմտղայինուժփոխանցել, որպեսզինաչտրվիևչհետևիհաղթողիկողմնանցածամբոխին

Սովորեցրեքնրան, որպեսզիլսիբոլորմարդկանց, միայնթեսովորեցրեքնաև, որիրլսածըճշմարտությանտեսանկյունիցդիտարկիևվերցնիմիայնլավը:

Եթեկարողեք՝սովորեցրեքծիծաղել, երբտխուրլինի: Սովորեցրեքնրան, որարտասվելըամոթչէ: Նրանցինիկներիվրածիծաղելսովորեցրեք, ինչպեսնաև՝խույստալմարդահաճությունից:

Սովորեցրեքնրանիրուղեղնումկաններիուժըվաճառելամենաբարձրգնով, բայցերբեքվաճառքիչհանելոչսիրտը, ոչէլ՝հոգին:

Սովորեցրեքնրանչլսելոռնացողամբոխին, բայցնաևսովորեցրեքկանգնելուպայքարել, եթեկարծումէ, որինքըճիշտէ:

Նրահանդեպմեղմվարվեք, բայցառանցավելորդքնքշության, որովհետևմիայնկրակիմիջովանցնելուփորձությունիցհետոենբացահայտվումպողպատիլավագույնհատկանիշները:

Թույլտվեք, որպեսզինաքաջլինի, որպեսզիդառնաանհանդուրժող (վատբաներիհանդեպ): Թույլտվեք, որնահամբերատարլինի, որպեսզիդառնախիզախ:

Սովորեցրեք, որնամիշտինքնիրենհավատա, որովհետևայդդեպքումնամիշտհավատկունենամարդկությանհանդեպ:

Այսամենըհեշտչէ, բայցտեսեք՝ինչկարողեքանելՆաայնպիսիսիրունտղուկէ, իմորդին

ԱբրահամԼինքոլն

 

 


Яндекс.Метрика
Сайт создан на Setup.ru Создать сайт бесплатно