• Новая запись

 • ԱբրահամԼինքոլնինամակըիրորդու ուսուցչին

  linkolnԵսհասկանումեմ, որնապետքէիմանա, որոչբոլորմարդիկենարդար, ոչբոլորնենանկեղծ: Բայցսովորեցրեքնրան, որեթեկասրիկա, կանաևհերոս, եթեկաեսասերքաղաքականգործիչ, կանաևնվիրյալառաջնորդ:

  Սովորեցրեքնրանայն, որեթեկաթշնամի, ապակգտնվիևընկեր: Սասովորեցնելուհամարերկարժամանակկպահանջվի,  եսգիտեմ, բայցեթեկարողեք, նրանսովորեցրեք, որվաստակածմեկդոլարնավելիարժեքավորէ, քանգտածհինգդոլարը:

  Սովորեցրեքնրանխաղալ, ինչպեսնաև՝վայելելհաղթանակները: Եթեկարողեք՝  նրանհեռուպահեքնախանձից, սովորեցրեքմեղմծիծաղելուգաղտնիքը:  Թույլտվեք, որպեսզինաշուտհասկանա, որզոռբաններինհաճոյանալըամենահեշտբաննէ:

  Եթեկարողեք՝սովորեցրեքնրանհետաքրքրվելգրքերովԵվտվեքնրաննաևազատժամանակ, որպեսզինակարողանախորհելհավերժականգաղտնիքների՝երկնքումճախրողթռչունների, արևիշողերումերևացողմեղուներիևբլուրիկանաչստորոտիծաղիկներիմասին:

  Երբնադպրոցումլինի, նրաննաևսովորեցրեք, որշատավելիպատվաբերէհամբերատարտանելանհաջողությունը, քանխաբելՍովորեցրեքնրանվստահելսեփականգաղափարներին, եթեանգամկողքիններնասեն, որսխալվումէ

  Սովորեցրեքնրանմեղմլինելմեղմմարդկանցհետ  ևլինելդաժան՝դաժաններիհետ: Փորձեքիմտղայինուժփոխանցել, որպեսզինաչտրվիևչհետևիհաղթողիկողմնանցածամբոխին

  Սովորեցրեքնրան, որպեսզիլսիբոլորմարդկանց, միայնթեսովորեցրեքնաև, որիրլսածըճշմարտությանտեսանկյունիցդիտարկիևվերցնիմիայնլավը:

  Եթեկարողեք՝սովորեցրեքծիծաղել, երբտխուրլինի: Սովորեցրեքնրան, որարտասվելըամոթչէ: Նրանցինիկներիվրածիծաղելսովորեցրեք, ինչպեսնաև՝խույստալմարդահաճությունից:

  Սովորեցրեքնրանիրուղեղնումկաններիուժըվաճառելամենաբարձրգնով, բայցերբեքվաճառքիչհանելոչսիրտը, ոչէլ՝

 • Փոքրիկ տղայի աղոթքից…

  Հուսալքված ամուսինը, ով ժամեր առաջ էր կորցրել սիրելի կնոջը, պատահաբար լսում է վեցամյա որդու աղոթքը.

 • Կրիստիան Դիոր

  Նորաձևության տան պատմությունը

 • Բեռնարդ Շոու

  Բեռնարդ Շոու-ի հետաքրքրաշարժ պատմությունները

 • Լեոնարդո դա Վինչի

  Լեոնարդո դա Վինչին երկար ժամանակ չէր կարողանում 2

   բնորդգտնել Խորհրդավոր ընթրիք>>-ի կենտրոնական 

  կերպարներինպատկերելու համար:

  Страница

Яндекс.Метрика
Сайт создан на Setup.ru Создать сайт бесплатно