• Շաբաթօրյակ Շաբաթօրյակ

  Սեպտեմբերի 8-ին դպրոցի աշակերտական համակազմը և ուսուցիչները մի շարք ծնողների հետ մասնակցեցին…

 • Սեպտեմբեր 2018 Սեպտեմբեր 2018

  Նման են դպրոցական սեպտեմբերներն իրենց շքեղությամբ,…

 • Նամակ Հայրենիքի պաշտպան եղբորս Նամակ…

  Իրենց հոգու խոսքն ու սերը ծրարված ուղարկեցին ավագ…

 • Կինոդիտումներ բանակի օրվա առիթով Կինոդիտումներ…

  2018 թվականի հունվարի 22-ից մեկնարկեցին…

 • Ամանորյա միջոցառում Այգեվանի դպրոցում Ամանորյա…

  Դեկտեմբերի 22-ին Այգեվանի դպրոցում ուրախ…

Հայտարարություն

гÛï³ñ³ñíáõÙ ¿ ÙñóáõÛê ÐÐ ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç §²Û·»í³ÝÇ Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ

³Ýí³Ý ÙÇçݳϳñ· ¹åñáó¦ äà²Î-Ç ¹³ëí³ñÇ, ٳûٳïÇϳÛÇ (11 ¹³ë³Å³Ù) áõëáõóãÇ Ã³÷áõñ ï»Õ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: àõëáõóãÇ å³ßïáÝÇ Ñ³Ù³ñ ݳ˳ï»ëí³Í í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝÁ áñáßíáõÙ  ¿ `Áëï ¹³ë³µ³ßËÙ³Ý: ØñóáõÛÃÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ¨ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ϳñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëïáõ·áõÙÝ ³Ýóϳóí»Éáõ ¿ »ñÏáõ ÷áõÉáí`·ñ³íáñ  ¨  µ³Ý³íáñª Áëï ÐРζ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ѳëï³ïí³Í ѳñó³ß³ñ»ñÇ:

ØñóáõÛÃÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ ³ÝÓÁ  ѳÝÓݳÅáÕáíÇÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ`

1. гÝÓݳÅáÕáíÇ ³ÝáõÝáí ·ñ³íáñ  ¹ÇÙáõÙ` Ýß»Éáí ³ÛÝ ³ß˳ï³ï»ÕÁ, áñÇÝ Ñ³í³ÏÝáõÙ ¿ (Ò»õ 1),

2. ö³ëï³ÃáõÕà (¹ÇåÉáÙ)ª §Ð³Ýñ³ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 26-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ å³Ñ³ÝçÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É,

3. ²ÝÓݳ·ñÇ å³ï×»ÝÁ,

4. ÆÝùݳϻÝë³·ñáõÃÛáõÝ (Ò»õ 4),

5. ³÷áõñ ³ß˳ï³ï»ÕÁ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇÝ   ¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ý»ñϳ۳óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ  µ³í³ñ³ñáõÙÁ ѳí³ëïáÕ ÷³ëï³ÃÕûñÇ, ѳí³ëï³·ñ»ñÇ å³ï×»ÝÝ»ñÁ (¹ñ³Ýó ³éϳÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ),

6. Ø»Ï Éáõë³Ýϳñ` 3x4 ã³÷Ç,

7. ²ÛÉ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ` г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ

³ß˳ï»Éáõ Çñ³íáõÝù,

8. ÐÐ ³ñ³Ï³Ý ë»éÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ  Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »Ý ݳ¨  ½ÇÝ·ñùáõÛÏ:

ö³ëï³ÃÕûñÇ å³ï×»ÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É µÝûñÇݳÏÝ»ñÇ Ñ»ï:

ö³ëï³ÃÕûñÝ ÁݹáõÝíáõÙ »Ý ëáõÛÝ  ѳÛï³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý ûñí³ÝÇó ÙÇÝã»õ ë»åï»Ùµ»ñÇ 18-Á Ý»ñ³éÛ³É,

³Ù»Ý ûñ` ųÙÁ 10:00-Çó 15:00-Á, µ³óÇ ß³µ³Ã, ÏÇñ³ÏÇ ¨ ³ÛÉ áã ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ

ûñ»ñÇó:

ö³ëï³ÃÕûñÇ ÁݹáõÝáõÙÁ ϳÝóϳóíÇ`Áëï ϳñ·Ç:

ØñóáõÛÃÁ ï»ÕÇ Ïáõݻݳ ë»åï»Ùµ»ñÇ  20-Çݪ ųÙÁ 14:00-ÇÝ, ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç

²Û·»í³ÝÇ Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ ³Ýí³Ý ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóáõÙ:

î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ   ½³Ý·³Ñ³ñ»É` (093) 69-76-06 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñáí:

Яндекс.Метрика
Сайт создан на Setup.ru Создать сайт бесплатно